Μαθήματα

Περιγραφή Μαθημάτων. Ανάλυση Μαθημάτων και Μαθησιακοί Στόχοι.

 

Α1. Εισαγωγή στα συστήματα υγείας:

Στόχος του μαθήματος είναι η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές αρχές λειτουργίας και τους σκοπούς των συστημάτων υγείας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους και τις πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας διεθνώς, στις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις μεθόδους αποζημίωσης των προμηθευτών υγείας διεθνώς και στην οργάνωση και χρηματοδότηση του Ελληνικού συστήματος υγείας και την κριτική κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων του.                                                                                                                                                 

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές των οικονομικών της υγείας
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες καθώς και τις οργανωτικές, χρηματοδοτικές και ρυθμιστικές αρχές που διέπουν τα συστήματα υγείας διεθνώς.
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές αδυναμίες και ατέλειες των αγορών στον κλάδο της υγείας
 • Να κατανοούν κριτικά το ρόλο του κράτος στην παροχή, χρηματοδότηση και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας
 • Να αξιολογούν τις υπηρεσίες υγείας από τη σκοπιά της προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος
 • Να κατανοούν πώς τα διάφορα χρηματοδοτικά και οργανωτικά εργαλεία επηρεάζουν την ποιότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ισότητα στην πρόσβαση και χρηματοδότησή τους

 

Α2. Επιδημιολογία και στατιστική στη δημόσια υγεία:

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας που αποτελεί βασικό πυλώνα της έρευνας στη Δημόσια Υγεία. Έννοιες της Στατιστικής και της Επιδημιολογίας διδάσκονται παράλληλα με σκοπό τη διεπιστημονική ενοποίηση της γνώσης και των τεχνικών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην επιδημιολογική προσέγγιση και την αντίστοιχη μεθοδολογία. Ειδικό βάρος δίνεται στην έκθεση των συμμετεχόντων στην πληθυσμιακή προσέγγιση των προβλημάτων υγείας και την αντίστοιχη μεθοδολογία για την ανίχνευση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ «έκθεσης» και τελικής έκβασης «νοσήματος».  Ο άξονας της Στατιστικής θα αναπτυχθεί με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατανόηση των βασικών μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων από την έρευνα στη Δημόσια Υγεία.

 Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη σχετική μεθοδολογία των επιμέρους τύπων ερευνών.
 2. να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.
 3. να χρησιμοποιούν το SPSS, λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων στην Δημόσια Υγεία.
 4. να δημιουργούν και να ελέγχουν τη βάση δεδομένων.
 5. να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων.
 6. να ερμηνεύουν τις παραμέτρους της αιτιολογικής συσχέτισης.
 7. να κρίνουν την ποιότητα δημοσιευμένων εργασιών καθώς και τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους.

 

Α3. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και μεθόδους της κοινωνικής έρευνας κατά την εφαρμογή της στα επιστημονικά πεδία της δημόσιας υγείας και πολιτικής υγείας.

 Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις βασικές επιστημολογικές παραδοχές και αρχές της κοινωνικής έρευνας, στις μεθόδους διαμόρφωσης των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων και της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου προς απάντησή τους, στις βασικές αρχές και μεθόδους της ποιοτικής έρευνας, στις βασικές αρχές και μεθόδους αναζήτησης και ανασκόπησης βιβλιογραφίας, τις πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής έρευνας στην πολιτική υγείας (συστηματική ανασκόπηση ντοκουμέντων πολιτικών υγείας, ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, αναδρομική και προοπτική ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικών υγείας).

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές στην διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων και να επιλέγουν την κατάλληλο μέθοδο προς απάντησή τους
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της ποιοτικής έρευνας
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές στη διαμόρφωση ερωτηματολογίων ποιοτικής έρευνας
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων
 • Να είναι σε θέση να αναζητούν με συστηματικό τρόπο βιβλιογραφία στις κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
 • Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια και βήματα της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές μεθόδους έρευνας και να επιλέγουν τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία κατά την έρευνα των υπηρεσιών υγείας

 

Β1. Συστήματα υγείας και πολιτική οικονομία της υγείας

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές μεθόδους μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς και στην κριτική ανάλυση και αποτίμηση των επιπτώσεών των μεταρρυθμιστικών αυτών πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας της υγείας, στα κύρια εργαλεία μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας διεθνώς (πολιτικές ελέγχου του κόστους, πολιτικές σύναψης συμβολαίων και πολιτικές έκθεσης των συστημάτων υγείας στις δυνάμεις της αγοράς) και στις κύριες μεταρρυθμιστικές απόπειρες του Ελληνικού συστήματος υγείας κατά την τελευταία τριακονταετία.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και θεωρητικές αρχές στην πολιτική και οικονομία της υγείας
 • Να αναγνωρίζουν τις κύριες μεθόδους ανάλυσης των πολιτικών υγείας
 • Κριτικά να αναλύουν τις επιπτώσεις των πολιτικών ιδιωτικοποίησης και των πολιτικών σύναψης συμβολαίων στα συστήματα υγείας, από τη σκοπιά της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος
 • Να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και κριτικά να αναλύουν τις επιπτώσεις των πολιτικών ελέγχου του κόστους στα συστήματα υγείας, από τη σκοπιά της διασφάλισης και προαγωγής της δημόσιας υγείας
 • Να γνωρίζουν και κριτικά να αναλύουν τις βασικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές υγείας με στόχο της βελτίωση της ισότητας στην πρόσβαση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας

 

Β2. Κοινωνικοί προσδιοριστές και ανισότητες στην υγεία

Οι ανισότητες στη Υγεία αποτελούν βασική θεματολογία στην έρευνα στην κοινωνική επιδημιολογία αλλά και στην  πολιτική υγείας. Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις αρχές και τη μεθοδολογία της κοινωνικής επιδημιολογία και στη μελέτη των κοινωνικών προσδιοριστών που συμβάλλουν στη δημιουργία ανισοτήτων στην Υγεία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σχέσης των κοινωνικών προσδιοριστών στην υγεία των πληθυσμών και η εισαγωγή στη διεπιστημονική προσέγγιση των μεθοδολογικών εργαλείων αλλά και η  γνωριμία των φοιτητών με τους κύριους επιδημιολογικούς δείκτες που καθοδηγούν την έρευνα των ανισοτήτων στην Υγεία. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση των βασικών θεωρητικών εννοιών της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, των ανισοτήτων και του κοινωνικού υπόβαθρου της ασθένειας και της θνησιμότητα, αλλά και των παραγόντων που επιδρούν κατά την πορεία της ζωής ατόμων, πληθυσμών και κοινωνιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να κατανοούν τις αρχές της Κοινωνικής Επιδημιολογίας και την εξέλιξή της.
 2. να αναγνωρίζουν τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία μελετώνται οι κοινωνικοί προσδιοριστές και αποτιμώνται οι ανισότητες στην Υγεία.
 • να περιγράφουν τις πολλαπλές πλευρές του κοινωνικού περιβάλλοντος που επιδρούν στην Υγεία.
 1. να κατανοούν πώς οι κοινωνικοί παράγοντες και το πολιτικό πλαίσιο συμβάλλουν στη δημιουργία ανισοτήτων στην Υγεία.
 2. να αρθρώνουν τους πιθανούς μηχανισμούς μέσω των οποίων κοινωνικοί παράγοντες διαμορφώνουν τα πληθυσμιακά μοντέλα και επιδρούν στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα αλλά και συνολικά στην υγεία κατά την πορεία της ζωής.
 3. να κατανοούν και να εφαρμόζουν έννοιες και μεθόδους της κοινωνικής επιδημιολογίας στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

 

Β3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Το μάθημα αυτό έχει  σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να μάθουν για τις αρχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά επίσης να σκεφτούν πως μπορούν και πρέπει να τις εφαρμόσουν στην πράξη. 

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 1. Η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές αρχές και έννοιες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 2. Η γνωριμία των φοιτητών με τις αρχές λειτουργίας και οργάνωσης των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 3. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην μεθοδολογία της έρευνας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 4. Η παρουσίαση και συζήτηση των εξελίξεων στις υπηρεσίες και στον προσανατολισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς.

 Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. Να εξηγούν και να συζητούν με κριτικό πνεύμα τους διαφορετικούς ορισμούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να απαντούν στο ερώτημα γιατί τα συστήματα υγείας που προσανατολίζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι καλύτερα από εκείνα που βασίζονται στην εξειδίκευση
 2. Να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που χρησιμοποιούνται διεθνώς
 3. Να αναγνωρίζουν τους ρόλους των επαγγελματιών υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 4. Να αναπτύσσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Β4. Κοινωνιολογία της υγείας

Η κατάσταση της υγείας ή και η ασθένεια των ατόμων και των ομάδων του κοινωνικού συνόλου, εξακολουθούν να προσεγγίζονται εκτός του κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου όπου εκδηλώνονται από το κυρίαρχο βιοιατρικό μοντέλο εξήγησης της υγείας. Παρουσιάζονται ως φυσικά και προφανή φαινόμενα που οφείλονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στα ατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων. 

Στόχος του μαθήματος είναι η κοινωνιολογική κατανόηση της υγείας και της ασθένειας.  Καλούμαστε να αναδείξουμε τις αιτιώδεις διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών φαινομένων και της υγείας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων. Σε μεγάλο βαθμό, η ευεξία ή η ασθένεια των ατόμων εξαρτάται από τις κοινωνικές σχέσεις εντός των οποίων διαβιούν και δραστηριοποιούνται, όπως και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που τα περιβάλλουν. Κατά τούτο, η προσέγγιση μας σκόπιμα στρέφεται στο κοινωνικό πλαίσιο της υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να αφήσει ένα τμήμα του γνωστικού αντικειμένου να το πραγματευθούν οι ιατρικές θεωρίες. Η διαδικασία κοινωνικής κατασκευής της υγείας μέσα από κοινωνικο-ιστορικές και πολιτικές προσεγγίσεις του φαινομένου, οι τρόποι κοινωνικής κατασκευής του φυσιολογικού και του παθολογικού, οι κοινωνικές ανισότητες, οι ιατρικές πρακτικές, οι σχέσεις ιατρού-ασθενή θα αποτελέσουν τους κύριους θεματικούς άξονες πάνω στους οποίους θα δομηθεί και θα αναπτυχθεί το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 Να αποκτηθούν από τους φοιτητές συγκεκριμένες γνώσεις πάνω στις διαφορετικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης και εννοιολόγησης της υγείας και της ασθένειας. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την εμβάθυνση στα βασικά θεωρητικά εργαλεία και την ανάλυση ειδικών εμπειρικών ερευνών.

 • Να γίνουν κατανοητοί οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες, οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, καταλήγουν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους.
 • Να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις των κοινωνικών φαινομένων στην υγεία των ατόμων στις σύγχρονες κοινωνίες.
 • Να αναγνωρίζουν τα κύρια κοινωνικά και πολιτικά επίδικα που συνδέονται με την γενική υγεία, την ψυχική υγεία, την οργάνωση του συστήματος της υγείας, την εργασία των επαγγελματιών της υγείας και τις πολιτικές της δημόσιας υγείας.
 • Να είναι οι φοιτητές σε θέση να συγκροτούν υποθέσεις εργασίας και να παράγουν δομημένα άρθρα πάνω στην προβληματική.

 

Γ1. Διεθνής διακυβέρνηση της υγείας 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές δομές και αρχές της διεθνούς διακυβέρνησης της υγείας και στην κριτική ανάλυση των επιπτώσεών της στο δημοσιονομικό και πολιτικό χώρο των εθνικών συστημάτων υγείας.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές έννοιες της διεθνούς διακυβέρνησης της υγείας, στο ρόλο και τις θέσεις των βασικών υπερεθνικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και Παγκόσμια Τράπεζα) που εμπλέκονται στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας διεθνώς, στις πολιτικές εξευρωπαϊσμού των συστημάτων υγείας, στις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας και στις επιπτώσεις της διεθνούς διακυβέρνησης της υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να αναγνωρίζουν τους βασικούς διαμορφωτές των πολιτικών υγείας διεθνώς
 • Κριτικά να αναλύουν τις θέσεις και το ρόλο των βασικών οργανισμών που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη διεθνή διακυβέρνηση της υγείας
 • Να αποτιμούν κριτικά τις επιπτώσεις των πολιτικών εξευρωπαϊσμού των συστημάτων υγείας
 • Κριτικά να αναλύουν τις επιπτώσεις των διακρατικών εμπορικών συμφωνιών στις υπηρεσίες υγείας και τη δημόσια υγεία
 • Να γνωρίζουν και κριτικά να αξιολογούν τις επιπτώσεις της διεθνούς διακυβέρνησης της υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές υγείας για την προάσπιση και διεύρυνση του δημοσιονομικού και πολιτικού χώρου των εθνικών συστημάτων υγείας και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας με όρους ισότητας και αμοιβαίου οφέλους

 

Γ2. Δημόσια Υγεία και Σύγχρονες προκλήσεις 

Οι μεταβολές των χαρακτηριστικών της κοινωνίας είναι αναμενόμενο να δημιουργούν ποικίλες ανάγκες σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Η παγκοσμιοποίηση και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι περιβαλλοντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δημογραφικές αλλαγές και η αδυναμία προσαρμογής των συστημάτων υγείας  είναι  μεταβλητές που χρήζουν αξιολόγησης, ώστε να μπορέσει η Δημόσια Υγεία να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις προσεγγίζοντας την υγεία από μια ολιστική σκοπιά.

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος της υγείας  με επίκεντρο τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, η αξιολόγηση του αντίκτυπου των μεταβολών της κοινωνίας στη δημόσια υγεία, η μελέτη του αντίκτυπου της παγκοσμιοποίησης στη νοσηρότητα και στην επιβάρυνση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων και η κατάσταση του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες έννοιες.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να κατανοούν την ιστορική εξέλιξη και την επιδράσεων που επηρεάζουν τη σύγχρονη Δημόσια Υγεία.
 2. να αποτιμούν κριτικά τα βασικά παραδείγματα, αρχές και πρακτικές στη Δημόσια Υγεία.
 3. να περιγράφουν και να αξιολογούν σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία.
 4. να αξιολογούν τη φύση και την κατανομή της παγκόσμιας επιβάρυνσης των νοσημάτων.
 5. να αποτιμούν κριτικά τη σχέση μεταξύ της υγείας του πληθυσμού και των διεθνών εξελίξεων και κοινωνικών διεργασιών.
 6. να κατανοούν την έννοια της Ενιαίας Υγείας και των εφαρμογών της στην καθημερινή πράξη.
 7. να γνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπινου, ζωικού συστήματος και περιβάλλοντος.
 8. να επιχειρηματολογούν για τους τρόπους που η Δημόσια Υγεία πρέπει να ανταποκρίνεται σε σημαντικές προκλήσεις είτε πρόκειται για επιδημίες νοσημάτων, είτε για κοινωνικά, πολιτικά ή οικολογικά ζητήματα.

 

Γ3.  Προαγωγή υγείας & Πρόληψη νοσημάτων 

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη της νόσου αποτελούν βασικούς άξονες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη με στόχο την κατανόηση των εννοιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εφαρμογή τους στην πράξη στην κοινότητα. 

Μέρος Α: Προαγωγή της υγείας

Στόχοι του μαθήματος είναι η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις έννοιες της προαγωγής της υγείας και η κριτική ανάλυση των παρεμβάσεων για την τροποποίηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία του πληθυσμού. Παράλληλος σκοπός του μαθήματος είναι και η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα αγωγής υγείας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκτεθούν σε δεδομένα από τη βιβλιογραφία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας δράσεων προαγωγής της υγείας στην κοινότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να κατανοούν τις έννοιες και τις αρχές της προαγωγής της υγείας
 2. να αναγνωρίζουν το ρόλο της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας
 3. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν παρεμβάσεις προαγωγής υγείας για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού
 4. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν παρεμβάσεις αγωγής υγείας για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού
 5. να κατανοούν το ρόλο της έρευνας στην ανάπτυξη γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών προαγωγής της υγείας

 

Μέρος Β: Στρατηγικές πρόληψης

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της πρόληψης τόσο των μεταδοτικών, όσο και των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των βαθμίδων της πρόληψης
 2. να γνωρίζουν τα μέτρα αξιοπιστίας και εγκυρότητας μιας διαγνωστικής δοκιμασίας
 3. να σχεδιάζουν προγράμματα πρόληψης προσανατολισμένα στις ανάγκες της κοινότητας
 4. να αναγνωρίζουν τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες
 5. να αξιολογούν προγράμματα πρόληψης

 

Γ4. Μετανάστευση και υγεία:

Η μετανάστευση και η μετακίνηση προσφύγων είναι σήμερα ένα συνεχές φαινόμενο, αποτέλεσμα της αντιθετικής ανάπτυξης μεταξύ των δυτικών βιομηχανοποιημένων και των υπό κρίση κοινωνιών. Σκοπός του μαθήματος είναι η έκθεση των φοιτητών στα ζητήματα πολιτικής υγείας και δημόσιας υγείας που αναδεικνύονται απο την αναγκαστική μετακίνση πληθυσμών

Στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κριτική κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης και προσφυγιάς με κοινωνιολογική και εθνογραφική προσέγγιση της υγείας. Αναλύει τους πολιτισμικούς, κοινωνικοοικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία των μεταναστών και προσφύγων. Στόχος είναι η αναγνώριση του ρόλου της μετανάστευσης ως ειδικού προσδιοριστή της υγείας των αντίστοιχων πληθυσμών. Για το στόχο αυτό γίνεται ανάλυση των πιθανών παραγόντων κινδύνου στους οποίους εκτίθενται οι μετανάστες - πρόσφυγες καθώς και οι πιθανοί φραγμοί στην πρόσβαση προς υπηρεσίες υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να κατανοουν το θεωρητικό υπόβαθρο στην κοινωνιολογική και πολιτισμική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης - προσφυγιάς
 2. να γνωρίζουν τις συσχετίσεις μεταξύ μετανάστευσης - προσφυγιάς, υγείας και ανισότητας
 • να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες που σκιαγραφούν σήμερα τη μετανάστευση όπως την οικονομική μετανάστευση, την αναγκαστική μετανάστευση - προσφυγιά, την μη αναγνωρισμένη θεσμικά μετανάστευση και τι επιπτώσεις τους στην υγεία των αντίστοιχων πληθυσμών
 1. να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο και την ανθρωπιστική προσέγγιση του ζητήματος, καθώς και τα ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν
 2. να σχεδιάζουν συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση της πρόσβασης των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών στις υπηρεσίες υγείας

 

Γ5. Οικολογία και υγεία

Το μάθημα αυτό επιλογής στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές της περιβαλλοντικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την ανθρώπινη και πλανητική υγεία.

Το μάθημα παρέχει μία ιστορική αναδρομή της κατανόησης μας αναφορικά με τη σχέση περιβάλλοντος, οικοσυστήματος, πλανητικού συστήματος, πλανητικών αλλαγών και υγείας και επιχειρεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μία βαθύτερη και ευρεία κατανόηση του πώς οι σύγχρονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν την πλανητική υγεία και τελικά την υγεία και ευεεξία των ανθρώπινων πληθυσμών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν την έννοια και τις αρχές του πεδίου της Οικολογίας & Υγείας
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία του πεδίου της Οικολογίας & Υγείας στο ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής Υγείας και της Δημόσιας Υγείας
 • Να γνωρίζουν τη δυναμική των ασθενειών και πως αυτές επηρεάζονται από τις ανθρωπογενείς παγκόσμιες αλλαγές
 • Να κατανοούν τη σημασία των ανθρωπογενών επιπτώσεων στην διαχείριση πόρων, της παγκόσμιας υγείας και της διατροφικής ασφάλειας
 • Να εφαρμόζουν τις έννοιες του πεδίου της οικολογίας & υγείας στο σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων και κοινωνικών παρεμβάσεων

 

Γ6. Πολιτικές ψυχικής υγείας

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές των συστημάτων ψυχικής υγείας και στην κριτική αποτίμηση των πολιτικών μεταρρύθμισής τους.

 Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των οικονομικών της ψυχικής υγείας, στις βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στις ιδιαίτερότητες των δομών ψυχικής υγείας και στις διαφορές τους σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας, στην επιδημιολογία των ψυχικών νοσημάτων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στους κοινωνικοοικονομικούς προσδιοριστές της ψυχικής υγείας και στις ανισότητες στην ψυχική υγεία, στις βασικές πολιτικές μεταρρύθμισης των συστημάτων ψυχικής υγείας και στην κριτική αποτίμηση αυτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των οικονομικών της ψυχικής υγείας
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Να γνωρίζουν τα βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ψυχικών νοσημάτων
 • Συγκριτικά να αξιολογούν τα συστήματα ψυχικής υγείας διεθνώς και κριτικά να αποτιμούν τις πολιτικές ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές για την άρση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και του στίγματος στην ψυχική υγεία και την προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με ψυχικές παθήσεις.

 

Γ7. Τεκμηριωμένη πρακτική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 Όλοι οι επαγγελματίες υγείας είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη με προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται είτε απευθείας μέσα από το καθημερινό κλινικό έργο, είτε ως μέρος της χάραξης πολιτικής για την υγεία. Η χρήση μιας βάσης τεκμηρίων στην οποία οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν πρόσβαση και την οποία ανάλογα με την περίπτωση θα χρησιμοποιούν για την απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων θα συμβάλει στη διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτό το μάθημα θα παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που θα ας υποστηρίξουν σε αυτή την κατεύθυνση.

 Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην αναζήτηση και στην αξιολόγηση διαφορετικών πηγών τεκμηρίωσης και στην κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της τεκμηριωμένης πρακτικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 1. να βρουν πηγές τεκμηρίωσης σχετικές με κλινικά και μη κλινικά ερωτήματα
 2. να αξιολογήσουν με κριτικό πνεύμα το σχεδιασμό των μελετών και να αξιολογήσουν τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία
 3. να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης αποδεικτικών στοιχείων για την ενημέρωση της πρακτικής και της λήψης αποφάσεων
 4. να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των παραδοσιακών μεθόδων τεκμηριωμένης πρακτικής και πως αυτές σχετίζονται με την εργασία τους
 5. να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη μεγιστοποίηση του δυνητικού οφέλους από την επιστημονική έρευνα, για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας

 

 

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search